Bildbeskrivning

Sotning och brandskyddskontroll

 

Norra Älvsborg Räddningstjänstförbund har ansvaret för sotningsverksamheten i Färgelanda kommun och Trollhättans Stad. Vi utför sotning och rengöring samt brandskyddskontroller. Fastighetsägaren och/eller nyttjanderättshavaren har det primära ansvaret för sitt eget brandskydd och ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador till följd av brand. Det innebär bland annat att du måste se till att minimera risk för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder.

 

 

Kontakta din skorstensfejare vid ändring av aviserad tid för din fastighet. Telefonnummer finns angivet på utsänd aviseringslapp.


Telefontid: kl.12:00-14:45


Bildbeskrivning

 

Inför sotarens besök skickar vi ut en aviseringslapp till dig som fastighetsägare.  Aviseringen innehåller uppgifter om datum och tid för sotning och brandskyddskontroll, samt vilken av våra sotare som kommer att besöka dig.  

 

Om inbokad tid inte passar vill vi att du omgående, efter att du mottagit aviseringslappen, kontaktar skorstenfejaren på telefontid kl.12:00-14:45 för ombokning/ ändring av tid. Om ingen svarar lämnar du ett meddelande via telefonsvar så ringer skorstensfejaren upp så snart han kan. För att underlätta ombokning  är det viktigt att du anger ditt namn, fastighetsbeteckning samt den tid du vill ändra (datum).


Har du har övriga frågor som rör sotning och brandskyddskontroll, ex ändring av sotningsfrister, ändrad uppvärmning etc. ser vi gärna att du skickar dessa via e-post. 


Kontakt sotningskontoret:
Monica Johansson, enhetschef
Tel: 0520-48 59 34 
Observera telefontid kl.07:00-10:00 (vardagar mån-fre)

Info@brand112.se

 

 

Tidsfrister för utförande av kontroll 

 

Värmepannor

Intervall

Fastbränsleeldad panna (ved)

3 år
Oljeeldad panna, pelletspannor 6 år

Primär värmekälla för uppvärmning/matlagning

3 år 

Köksspisar och lokaleldstäder

3 år 
Sekundär värmekälla (trivseleldning) 6 år
Eldstad belägen i Fritidshus 6 år
Imkanaler i restaurang och storkök 2 år

Observera att det är ditt ansvar som fastighetsägare att meddela oss om du har sålt din fastighet/ ägarbyte har skett. Denna information får vi inte tillsänd oss per automatik.

Blanketter

Ansökan om sotning av egen anlaggning
Pdf formulär 151,1 kb
Meddelande om elvärme/ förändring av eldning
Pdf formulär (87,8 kb)

 

Brandskyddskontroll

Vid brandskyddskontrollen kontrolleras eldstaden och det utrymme där eldstaden är placerad. Vi kontrollerar skorstenen genom samtliga våningsplan inklusive vinds-utrymmen och ovan yttertak samt skyddsanordningar på tak. Därför krävs det att vi har tillträde till alla utrymmen där skorsten passerar. Kontroll av hela eldstaden samt rökkanaler invändigt sker med hjälp av kamerautrustning och en  mera omfattande okulär besiktning. Syftet med brandskyddskontrollen är att i ett tidigt skede upptäcka fel och brister hos anläggningen som kan innebära risk för brand.

 

Sotning

Vår personal är professionell och erbjuder fastighetsägare och övriga kunder ett vänligt bemötande och hög kvalité i utförandet av våra tjänster. Vi är medlemmar i SSR - Skorstensfejarmästarnas Riksförbund. Våra sotare utför brandskydds-kontroller, sotningar samt fördjupad brandskyddskontroll (ta i bruk befintliga eldstäder).

 

Du som fastighetsägare ansvarar för att hålla ett rimligt brandskydd i din fastighet. Det innebär bland annat att du måste se till att risken för soteld eller andra eldstadsrelaterade bränder blir så liten som möjligt. Ansvaret för rengöring av köksfläkt med tillhörande imkanal (bostadshus) ligger på fastighetsägarens egna ansvar. Du är varmt välkommen att kontakta oss för en sådan rengöring.

Energibesparing
Att spara energi är något som blir allt viktigare och det finns många sätt att förebygga och hålla driftskostnaderna nere. Ett bra sätt är att utföra en ekonomi-sotning av pannan. Sot fungerar som isolering och redan 1 mm beläggning av sot ökar rökgastemperaturen med ca 50oC och därmed även bränsleförbrukningen med ca 3 %.

 

Ansökan om att sota egen anläggning

Du kan ansöka om att få sota din egen anläggning genom att skicka en ansökan till oss på avsedd blankett tillsammans med intyget från genomförd kurs i egensotning. Du ska vara införstådd i att du tar över ansvaret för sotning av de objekt som du eventuellt erhåller vårt medgivande för att sota själv. Du är skyldig att följa de sotnings-frister som gäller för respektive objekt. Utförda sotningar ska
dokumenteras i särskild liggare som ska kunna uppvisas vid brandskyddskontroll. 

 

Elvärme/ bergvärme

Om du inte längre använder eldstaden/eldstäderna i er fastighet eller har bytt ut din panna mot elvärme/ bergvärme ska detta skriftligen meddelar till oss. Ange adress, fastighetsbeteckning, registreringsnummer och vilket objekt det avser. Kontakta oss om du har några frågor.