Bildbeskrivning

Direktionen

 

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund leds av en direktion med sex ordinarie ledamöter och sex ersättare. Direktionen fastställer budget och beslutar i övergripande och principiellt viktiga frågor avseende förbundets verksamhet. Trollhättans och Vänersborgs kommun har vardera två representanter, medan Färgelanda och Melleruds kommun har vardera en representant.

Bildbeskrivning

Revisorer

Jörgen Jörgensen (S), utsedd av Trollhättans Stad

Torsten Gunnarsson (S), utsedd av Vänersborgs kommun

Tomas Nilsson (C), utsedd av Melleruds kommun

Roger Martinsson (FP), utsedd av Färgelanda kommun 

 

Förbundets revisorer ska enligt kommunallagen, reglemente och med iakttagande av god revisonssed granska all verksamhet som bedrivs inom förbundet. Revisionen huvudsyfte är att bedöma om god redovisningssed tillämpas och om räkenskaperna är rättvisande. Samt att bedöma om direktionens beslut efterlevs och om verksamheten, inom budgetramarna och med avsedd kvalitet, uppnår de politiska målen.