Bildbeskrivning


Vår organisation

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund leds ytterst av en direktion utsedd av politiker i våra medlemskommuner. Direktionen består av sammanlagt tolv personer, 6 ordinarie ledamöter och 6 ersättare.

 

Verksamheten i förbundet leds av en förbundschef, tillika räddningschef enligt lagen om skydd mot olyckor. Förbundschefen utgör tillsammans med stf. räddningschef, ekonomichef, enhetschefer och HR-ansvarig en förbundsledning. Ledningen ansvarar gemensamt för förbundets övergripande frågor, så som ekonomi, planering, styrdokument, arbetsmiljö, verksamhetsmål och uppföljning etc.


Stf. räddningschef ansvarar för den dagliga verksamheten med hjälp av staben. Staben består av ekonomiadministratör, löneassistent, förvaltningsassistent samt HR-ansvarig. Stabens uppdrag är att vara en servicefunktion till förbundet samt beredningsfunktion för direktionen. Staben ansvarar för beslutsunderlag, ekonomiska frågor så som budget, bokslut, löpande redovisning, upphandlingar, avtal, kund- och leverantörsfakturor, försäkringar etc. I uppdraget ingår även hantering av  företagshälsovård, grund- och vidareutbildningar hos MSB samt HR-frågor.

 

Produktionen sker utifrån fem enheter; Teknik, Beredskap, Ledningscentral, Samhällsskydd och Sotning, vilka var och en leds av en enhetschef.


Larmkläder

Enhet Teknik

Enhet Teknik ansvarar för drift och underhåll av förbundets fordon, skyddsutrustning, utryckningsmateriel samt fastigheter. De ser över förbundets fordons- och investeringsplan och genomför årliga skyddsronder på våra brandstationer. Enhet Teknik ska säkerställa driftstillförlitligheten. De arbetar aktivt för att förbundets fordon och lokaler ska uppfylla kraven på god säkerhet och arbetsmiljö samt vara ändamålsenliga. 
 

Enhet Beredskap

Enhet Beredskap genomför operativa insatser vid utryckning, planering av räddningsinsatser och insatsrapportering efter avslutat uppdrag. Personalen genomgår löpande övningsinsatser under  verksamhetsåret. De genomför även olika informationsinsatser för  kommuninvånarna genom hembesök och genom att delta vid olika mässor.   


Bildbeskrivning

Enhet Ledningscentral (LC)

Ledningscentralen är hjärtat i förbundets operativa verksamhet. Inre befäl ansvarar för strategisk ledning, dygnet och året runt. Härifrån sker mottagning av larm, strategisk och operativ ledning av räddningsinsatserna i vårt område samt insatsplanering. LC ansvarar för förbundets IT- och datakommunikation.

De har samordningsansvar avseende anslutning av automatiska brandlarm där medlemskommuner och andra har möjlighet att ansluta sina olika typer av larm till larmcentralen. Enheten utför även tjänster för larm av kommunernas jour- och beredskapsfunktioner.NÄRF genomför räddningsinsatser vid olyckshändelser av skiftande slag. En förutsättning är att samtliga fyra kriterier som anges i Lag om skydd mot olyckor är uppfyllda.

  1. Det ska finnas behov av en snabb insats.
  2. Det som kan gå förlorat ska vara av sådant värde att det motiverar en insats.
  3. Kostnaderna för insatsen måste stå i proportion till vad som kan räddas genom insatsen.
  4. Den drabbade själv har inte förmåga eller resurser att lösa problemen.

Insatstiden för räddningstjänsten räknas utifrån summan av anspänningstid, körtid och angreppstid. Dvs tiden från larm till dess att insatsstyrkan påbörjar utryckningen till dess styrkan är framme vid olycksplatsen samt den tid från det att styrkan anlänt till olycksplatsen fram till dess skadeavhjälpande åtgärder påbörjas. 

Insatstiden är olika lång beroende på var i kommunen olyckan skett och varierar mellan 5 och 20 min. De som bor långt ifrån den lokala brandstationen kan själv påverka olyckans negativa effekter genom egna insatser, såväl i förebyggande som i det akuta avhjälpande skedet. 


Enhet Samhällsskydd

Enheten Samhällsskydd ansvarar för tillsyn som omfattas av lagen om skydd mot olyckor, LSO 2003:778, och lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE 2010:1011. Samhällsskydd träffar du innan olyckan varit framme. I deras uppdrag ingår myndighetsutövning, utbildning, samt information och rådgivning till allmänheten. De är också förbundets remissinstans i samhällsfrågor rörande brand- och utrymningsfrågor åt våra ägarkommuner för bygglov och alkoholtillstånd etc. samt yttrar sig till Polisen vid ärenden rörande begagnande av allmän plats och offentliga tillställningar. Vänd dig till enhet Samhällsskydd om du har funderingar kring din egen brandsäkerhet hemma, frågor kring våra utbildningstjänster eller har frågor kring hantering av brandfarlig eller explosiv vara. 


Enhet Sotning

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund ansvarar från och med 1 jan 2015 för sotningsverksamheten i Färgelanda kommun och Trollhättans Stad. Våra sotare utför rengöring och brandskyddskontroller för din fastighet och verksamhet. Personalen är professionella och erbjuder fastighetsägare och övriga kunder ett vänligt bemötande och hög kvalité i utförandet av våra tjänster. Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har tagit fram en informationsfilm som beskriver vår organisation och det dagliga arbete som sker inom förbundet.